Austmarka utvikling

Austmarka Utvikling (AU) er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan for lag, foreninger, nærings-virksomhet
og enkeltpersoner i lokalsamfunnet Austmarka.

Styret er alltid interessert i dine innspill. Ta kontakt med oss hvis det er noe du brenner for!

 

AU’s Formål

Austmarka utvikling ble etablert 29. mai 2002 og er basert på ca 2 års forarbeide gjennom Austmarka Utviklingsforum. Denne gruppen kartla og analyserte systematisk de viktigste utviklingstrekkene for bygda, hvilke trusler som finnes og mulighetene for en positiv utvikling. Austmarka Utvikling (AU) er en videreføring av dette arbeidet, med sikte på å konkretisere de mål som er satt.

Våre vedtekter slår fast at AU er et partipolitisk nøytralt samarbeidsprogram for lag, foreninger, næringsvirksomhet og enkeltpersoner i lokalsamfunnet Austmarka. Formålet med AU er mangesidig og kan kort oppsummeres til:

 • Arbeide for å sikre at Austmarka blir et attraktivt og fremtidsrettet sted å bo
 • Utvikle ny næringsvirksomhet og tilpasse eksisterende til skiftende rammevilkår
 • Skape engasjement, markedsføre bygda og dens kvaliteter utad og bidra til økt innflytting
 • Ivareta medlemmenes interesser og være et felles binde- og informasjonsledd for Austmarka lokalt så vel som mot offentlige og andre eksterne instanser og kontakter

Slik arbeider vi:
AU benytter vesentlig en prosjektorientert organisasjon. Ved å engasjere folk fra bygda med spesielle interesser og forutsetninger innenfor aktuelle arbeidsområder oppnår vi en effektiv og slagkraftig prosjektgruppe.

Medlemskap:
Næringsdrivende, enkeltpersoner samt lag og foreninger kan tegne seg som medlemmer. Det er ingen geografiske restriksjoner. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for 2010 fastsatt til:

 • Næringsdrivende      kr. 300,-
 • Lag/foreninger        kr. 300,-
 • Enkeltpersoner        kr. 150,-

Ønsker du mer informasjon om AU og dens aktiviteter eller har noe på hjerte du ønsker å meddele oss, kan du skrive i gjesteboken her på vår hjemmeside eller kontakte en i styret.

 

Prosjekter i AU’s regi 

Austmarka Utvikling er en prosjektorientert organisasjon. Det vil si at vi ønkser å sammarbeide og støtte ressurspersjoner som brenner for spesifike prosjekter. AU har akkurat nå initialisert følgende prosjekter:

Åpne Landskap
Prosjektansvarlig: John Martin Øverby

Vi ønsker å hindre at strandsonene langs hovedveiene på Austmarka skal gro igjen, og vi har startet et prosjekt for å få rensket opp. AU sammarbeider med lanbrukskontoret i kommunen for å gjennomføre prosjektet.

Vegutbedring:
Prosjektansvarlig: Christen Larsmon

Målet til veggruppa er å informere og påvirke offentlige etater slik at de vil prioritere oppdateringer av veistandaren på veinettet til og i Austmarka.

Bredbånd- / Mobildekkning
Prosjektansvarlig: Roy Stenbråten

Roy har gjort en kjempeinsats når det gjelder å få bredbånd til Austmarka. De fleste kan nå få bredbånd på Austmarka, men det er fortsatt noen områder der tilbudet kan bli bedre. I tillegg jobbes det med å bedre mobildekningen i distriktet.

Saker som blir kjørt av styret:

AU jobber fortløpende med diverse saker som måtte komme opp. Dette kan være etter innspill fra innbyggerne på Austmarka eller det kan være egeninitierte initiativ. Av saker det jobbes med kan nevnes:

 • Markedsføring av bygda
 • Vedlikeholde og videreutvikle hjemmesiden
 • Påvirke bedre mobil/bredbåndsdekning
 • Åpne landskap
 • Austmarkingen
 • Vestbredden
 • Påvirke bedre vei/skolevei til og på Austmarka
 • Arbeid med å øke antall innbyggere i bygda
 • Opprette næringsforum som skal være et møtested for bygdas næringsdrivende
 • Styrke kontakten med sentraladministrasjonen

Vi er alltid interesert i innspill på hva vi bør fokusere på.
Har du innspill kan du sende en mail til post@austmarka.no eller kontakte noen i styret (se oversikt øverst på siden)

grasrot2

Verv   Navn   Telefon   Mobil  E-post
Leder   Lise-Mette Bekkengen   62828493   90021169  bekkenge@online.no
Varamedlem   Veronica Kristiansen   94197232  veronicakristiansen89@gmail.com
Styremedlem   Hanna Svendsen   99295150  hannamaria.svendsen@hotmail.com
Styremedlem   Thor Øyvind Bråthen   91388286  tho-o-br@online.no
Styremedlem   Jan Martin Melby   62828416   90112071  jammelb@online.no