Austmarka utvikling

Austmarka Utvikling (AU) er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan for lag, foreninger, nærings-virksomhet
og enkeltpersoner i lokalsamfunnet Austmarka.

AU benytter vesentlig en prosjektorientert organisasjon. Ved å engasjere folk fra bygda med spesielle interesser og forutsetninger innenfor aktuelle arbeidsområder oppnår vi en effektiv og slagkraftig prosjektgruppe.

Medlemskap:
Næringsdrivende, enkeltpersoner samt lag og foreninger kan tegne seg som medlemmer. Det er ingen geografiske restriksjoner. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for 2023 fastsatt til:

 • Næringsdrivende      kr. 400,-
 • Lag/foreninger        kr. 400,-
 • Enkeltpersoner        kr. 200,-

Ønsker du mer informasjon om AU og dens aktiviteter eller har noe på hjerte du ønsker å meddele oss, kan du skrive i gjesteboken her på vår hjemmeside eller kontakte en i styret.

Verv   Navn   Telefon   Mobil  E-post
Leder   Lise-Mette Bekkengen   62828493   90021169  bekkenge@online.no
Varamedlem   Rebecca Spørck r-spoer@online.no
Styremedlem   Hanna Svendsen   99295150  hannamaria.svendsen@hotmail.com
Styremedlem   Ole Christian Karterud  chkarter@online.no
Styremedlem   Jan Martin Melby   62828416   90112071  jammelb@online.no

 

VEDTEKTER FOR AUSTMARKA UTVIKLING (AU)

 • 1. NAVN OG DEFINISJON

Organisasjonens navn er Austmarka Utvikling (AU). Dette er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan for lag, foreninger, næringsvirksomhet og enkeltpersoner i lokalsamfunnet Austmarka.

 

 • 2. FORMÅL

AUs formål er mangesidig, og kan kort oppsummeres til:

 1. Arbeide for å sikre at Austmarka blir et attraktivt og fremtidsrettet sted å bo
 2. Utvikle ny næringsvirksomhet, og tilpasse eksisterende til skiftende rammevilkår
 3. Skape engasjement, markedsføre bygda og dens kvaliteter utad og bidra til økt innflytting
 4. Ivareta medlemmenes interesser og være et felles binde- og informasjonsledd for Austmarka lokalt så vel som mot offentlige og eksterne instanser og kontakter

 

AU ønsker å opprette en effektiv organisasjon med ressurser og mandat til å gjennomføre vedtatte prosjekter: En organisasjonsplan med beskrivelse gi nærmere detaljer.

 

 • 3. MEDLEMSSKAP

Lag, foreninger, næringsvirksomhet og enkeltpersoner kan bli betalende medlemmer av AU og innehar derved stemmerett. Næringsvirksomhet er her definert som virksomhet med eget organisasjonsnummer.

Hvert medlem er representert med èn stemme. Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet, som er Aus øverste myndighet. Medlemskapet er først gyldig fra den dato kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på Årsmøtet må kontingenten være betalt innen den frist som styret har satt.

 

 • 4. ÅRSMØTET
 1. Innkalling

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Tid og sted bestemmes av styret, og bekjentgjøres ved oppslag og på facebooksiden «Austmarka – inn i framtida» med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal angi alle saker som skal behandles på årsmøtet og saksdokumentene skal være tilgjenglig for medlemmene minimum en uke før årsmøtet.

 

 1. Saker

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Årsberetning
 2. Revisorbekreftet regnskap
 3. Styret presenterer sitt forslag til kommende års aktiviteter
 4. Fastsettelse av medlemskontingenten
 5. Innkomne skriftlige forslag
 6. Valg av styreleder, 4 styremedlemmer, 1 varamedlem, 2 revisorer, valgkomité bestående av styrets medlemmer. Styret konstituerer seg selv på første ordinære styremøte etter årsmøtet.

 

 1. Varighet

Styrets medlemmer og valgkomiteen velges for 2 år, dog slik at bare halve styret og halve valgkomiteen er på valg hvert år. Revisorer velges for ett år.

Utskrift av Årsmøteprotokollen sendes medlemmene senest 14 dager etter avholdt årsmøte.

 

 1. Stemmegivning

Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer ellers deres fullmektig. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt fra maksimalt ett annet medlem. Med mindre annet er bestemt, er et vedtak gyldig når det oppnår alminnelig flertall. Valg skal foregå skriftlig når det foreligger alternative forslag eller når ett eller flere medlemmer forlanger det.

 

 • 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dette skal holdes når styret finner det påkrevd eller når minst 40 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og prosedyrer for øvrig som ordinært årsmøte.

 

 • 6. MANDAT

Aus medlemmer gir AU rett og forpliktelse til å representere, informere og ivareta medlemmenes interesser. AU kan ikke inngå avtaler på vegne av et medlem uten at detter er klarert med medlemmet på forhånd.

 

 • 7. MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER

Medlemmenes økonomiske ansvar er begrenset til medlemskontingenten. Medlemmene skal holde AU løpende orientert om saker som er av betydning for å oppfylle Aus formål.

 

 • 8. ORGANISASJONENS STYRE
 1. Styrets formål

AU ledes av et styre som er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Arbeide for å oppfylle Aus formål etter gjeldende vedtekter og mandat
 2. Iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser
 3. Stå for organisasjonens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 4. Forvalte organisasjonens eiendeler og eiendom, herunder fore kontroll med organisasjonens økonomi

 

 1. Styrets arbeidsform
 2. Styret holder møter når leder eller et flertall av styremedlemmene krever det
 3. Styrets vedtak skal protokollføres
 4. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12
 5. Styret er beslutningsdyktig når et flertall, deriblandt leder eller nestleder er tilstede
 6. Styret oppnevner etter behov arbeidsgrupper eller personer til å utrede eller løse spesielle oppgaver

 

 • 9. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtekter kan bare endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 av frammøtte stemmer. Før slike vedtak kan fattes må saken være behandlet av styret i AU. Endringene kan da tre i kraft umiddelbart.

 

 • 10. TVISTER

Alle tvister mellom AU og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen av og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter ( jfr. Rettergangslovens kap. 32) av en voldgiftsrett på 5 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. De øvrige oppnevnes av sorenskriveren i Vinger og Odal.

 

 • 11. OPPLØSNING

Oppløsning av AU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir vedtaket vedtatt med minst 2/3 av frammøtte stemmer, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 mnd senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med minst 2/3 flertall. Det er anledning til å velge et eget avviklingsstyre for å gjennomføre vedtaket.

Organisasjonens eventuelle formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfelle de formål som fremgår av avtaler eller et av de formål AU arbeider for. Ingen av Aus medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.

Sist endret på årsmøtet 19. februar 2024

grasrot2